Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Serwisu Gieldawd.pl określa zasady świadczenia usług dla Użytkowników, które polegają na możliwości zamieszczania ogłoszeń kupna oraz sprzedaży w Serwisie Gieldawd.pl.
2. Warunkiem dostępu do Serwisu Gieldawd.pl jest posiadanie urządzenia komunikującego się z Internetem.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem http://www.gieldawd.pl/t/regulamin. Regulamin w sposób wyczerpujący reguluje prawa i obowiązki Serwisu oraz Użytkownika, o ile w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie postanowiono inaczej.
4. Przed przystąpieniem do wystawiania Ogłoszeń w Serwisie należy zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Założenie Konta oznacza akceptację przez Użytkownika zasad zawartych w tych dokumentach.
§2. Definicje
1. Serwis – oznacza serwis internetowy GieldaWD, dostępny w domenie gieldawd.pl, prowadzony przez Właściciela. Serwis przeznaczony jest dla osób prywatnych oraz dla zakładów o produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej.
2. Właściciel – osoba fizyczna będąca właścicielem Serwisu - Mirosław Gębarowski, os. Okrzei 4/181. 97-400 Bełchatów.
3. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale mogącą we własnym imieniu nabyć prawa i zaciągnąć zobowiązania, która w zakresie określonym w niniejszym regulaminie założyła Konto i dodała Ogłoszenie.
4. Konto – założona i przydzielona Użytkownikowi część serwisu, za pomocą której może dokonywać wystawienia Ogłoszeń dotyczących kupna oraz sprzedaży. Konto Użytkownika jest identyfikowane za pomocą imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
5. Ogłoszenie – przygotowana przez Użytkownika treść informująca o chęci dokonania sprzedaży lub zakupu określonych Produktów w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Produkt – wystawiana w ramach Ogłoszenia rzecz, która jest przedmiotem Ogłoszenia z możliwością kupna lub sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
§3. Zasady korzystania z Serwisu
1. Założenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi kosztami ani opłatami. W przypadku podejrzenia, że dane podane przy zakładaniu Konta są fałszywe lub niepełne, Właściciel może usunąć to Konto bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
2. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z posiadania Konta w Serwisie i usunąć Konto poprzez kontakt mailowy pod adresem kontakt@gieldawd.pl.
3. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje dane teleadresowe lub dotyczące adresu poczty elektronicznej poprzez zalogowanie się na swoje Konto i edycję tych danych w zakładce Ustawienia.
4. Dodanie Ogłoszenia wymaga założenia przez Użytkownika Konta oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Po założeniu Konta, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaje niezwłocznie wysłany e-mail z potwierdzeniem założenia Konta. Utworzenie Konta jest również warunkiem koniecznym w sytuacji gdy Użytkownik chce napisać opinię o innym Użytkowniku Serwisu.
5. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
6. Działanie na szkodę Serwisu jest niedozwolone i będzie skutkować zawieszeniem i usunięciem konta Użytkownika z przepadkiem wszystkich jego Ogłoszeń, co nie ogranicza uprawnień Właściciela do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania sądowego.
7. Każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może wystawić innemu Użytkownikowi opinię dotyczącą zarówno samego Użytkownika jak i wystawianych przez niego Ogłoszeń. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawionych opinii.
8. Wszystkie podawane przy Ogłoszeniach ceny muszą być cenami brutto.
9. Serwis pełni rolę ułatwiającą komunikację pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Właściciel Serwisu nie jest stroną umowy oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartej umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym.
§4. Dodawanie i edycja Ogłoszeń w Serwisie
1. Dodanie Ogłoszenia dotyczącego kupna lub sprzedaży w Serwisie Gieldawd.pl wymaga od Użytkownika:
a. Posiadania własnego Konta,
b. Wypełnienia formularza dodawania ogłoszenia i wypełnienie wszystkich pól oznaczonych jako obligatoryjne,
c. Odczekania na moderację Ogłoszenia i jego zatwierdzenia przez Właściciela Serwisu co zazwyczaj nie trwa dłużej niż 24h.
2. Niedozwolone jest zamieszczanie innych ogłoszeń niż związanych z profilem Serwisu. Ogłoszenia o jakimkolwiek innym charakterze będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.
3. Treść Ogłoszenia jak i zdjęcia załączane do treści Ogłoszenia, Użytkownik dodaje samodzielnie. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. W przypadku nie dodania zdjęć przez Użytkownika, Serwis automatycznie przydzieli zdjęcie domyślne przypisane do kategorii i podkategorii wystawianego ogłoszenia. Celem wyróżnienia, zdjęcia domyślne oznaczone są logo graficznym Wędzarniczej Braci umieszczonym w lewym górnym rogu każdego z nich.
4. Domyślne zdjęcia produktów i towarów, dodawane automatycznie przez system do wystawianych ofert, mogą nie odpowiadać faktycznemu wyglądowi tych produktów i towarów. 
5. Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Dla każdego Ogłoszenia Użytkownik zapoznający się z treścią Ogłoszenia ma możliwość skontaktowania się z Użytkownikiem wystawiającym ogłoszenie poprzez podany numer telefonu, adres mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego przy danych Użytkownika wystawiającego Ogłoszenie.
6. Każdy Użytkownik może wystawić dowolną ilość Ogłoszeń w ramach założonego Konta. Ogłoszenia wystawiane są na określony czas, który wybiera Użytkownik przy dodawaniu Ogłoszenia: 5 dni, 10 dni, 30 dni oraz 60 dni.
7. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) wystawianych przez siebie Ogłoszeń. Publikacja tych Ogłoszeń nie może naruszać praw Właściciela, Regulaminu oraz praw osób trzecich (włączając prawa autorskie).
8. Każde Ogłoszenie przechodzi moderację i jest publikowane tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie warunki określone w §4. ust. 6 oraz §4 ust. 7. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków Ogłoszenie może zostać usunięte.
9. Treść Ogłoszenia powinna w bardzo dokładny sposób nawiązywać do oferty kupna lub sprzedaży Produktu, którego dotyczy Ogłoszenie Użytkownika. Treść nie może wprowadzać w błąd.
10. W trakcie emisji Ogłoszenia, Użytkownik może modyfikować jego treść, zdjęcia oraz przypisaną kategorię i podkategorię. Po zmianie parametrów Ogłoszenie na nowo musi przejść moderację zanim ponownie pojawi się w Serwisie.
11. Po upływie okresu emisji głoszenia określonego w §4 ust. 6, ogłoszenie zostaje automatycznie dezaktywowane w Serwisie. Użytkownik może ponownie je aktywować po zalogowaniu się na swoje Konto.
§5. Odpowiedzialność Właściciela i Użytkowników Serwisu
1. Właściciel nie ingeruje w treść wystawianych Ogłoszeń pod warunkiem, że są one powiązane z profilem Serwisu, nie naruszają praw Właściciela, Regulaminu oraz praw osób trzecich (włączając prawa autorskie), a także nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i wystawionych opinii.
2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, których wystawianie narusza obowiązujące przepisy prawne.
3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość Produktów oferowanych w Ogłoszeniach Serwisu.
4. Właściciel chroni dane Użytkowników Serwisu zgodnie z Polityką Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Serwisu, dostępnym pod domeną gieldawd.pl
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia i usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podawania powodu. W takiej sytuacji wszystkie zgromadzone na koncie Użytkownika Ogłoszenia zostają usunięte.
§6. Postanowienia końcowe
1. Właściciel może zmienić Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności, a także uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Właściciela, który nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
2. Podane przez Użytkowników dane osobowe, Właściciel zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Właściciela.