Polityka prywatności

§1. Informacje ogólne
1. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Serwisie ogłoszeniowym GieldaWD.pl (zwany dalej Serwisem). Dokument stanowi świadectwo dbałości o ochronę prywatności Użytkowników posiadających Konto i zamieszczających Ogłoszenia w Serwisie, dotyczące kupna lub sprzedaży Produktów.
§2. Definicje
1. Serwis – oznacza serwis internetowy GieldaWD, dostępny w domenie gieldawd.pl, prowadzony przez Właściciela.
2. Właściciel – osoba prywatna posiadająca wszelkie prawa własności do Serwisu - Mirosław Gębarowski, Os. Okrzei 4/181, 97-400 Bełchatów.
3. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale mogącą we własnym imieniu nabyć prawa i zaciągnąć zobowiązania, która w zakresie określonym w niniejszym regulaminie założyła Konto i dodała Ogłoszenie.
4. Konto – założona i przydzielona Użytkownikowi część serwisu, za pomocą której może dokonywać wystawienia Ogłoszeń dotyczących kupna oraz sprzedaży. Konto Użytkownika jest identyfikowane za pomocą imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
5. Ogłoszenie – przygotowana przez Użytkownika treść informująca o chęci dokonania sprzedaży lub zakupu określonych Produktów w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Produkt – wystawiana w ramach Ogłoszenia rzecz, która jest przedmiotem Ogłoszenia z możliwością kupna lub sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
7. Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi.
§3. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników Serwisu.
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
3. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Serwisu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania swoich danych osobowych.
4. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Właściciela są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Właściciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
5. Dane osobowe gromadzone przez Właściciela wykorzystywane są wyłącznie do celów kontaktowania się z Użytkownikiem, a także jeżeli Użytkownik wyraził stosowną zgodę - w celach marketingu własnego dotyczącego świadczonych usług Serwis.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika odbywa się w trakcie zakładania Konta (w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego). Użytkownik podaje następujące dane: Imię, Nazwisko, Ulica, Numer domu, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Województwo oraz Adres e-mail.
7. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Serwisu przez cały okres aktywności konta – to jest przez czas kiedy Użytkownik może z niego korzystać, niezależnie od tego, czy publikuje nowe Ogłoszenia czy też nie.
8. Dane Użytkowników w Serwisie nie są udostępniane ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
9. Adresy IP Użytkowników posiadających Konto w Serwisie wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem (jak np. moderacja wystawianych przez Użytkowników opinii).
10. Serwis stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies dostępna jest w sekcji "Informacje o cookies" dostępnej w stopce Serwisu.
§4. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
1. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Serwis nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników.
2. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za tego typu działania spoczywa tylko i wyłącznie na ich prawnych opiekunach.
§5. Bezpieczeństwo
1. Właściciel Serwisu zapewnia, że chroni wszelkie informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
2. Właściciel Serwisu oświadcza, iż zlecając różnym podmiotom świadczenie usług, wymaga od nich stosowania również wysokich standardów ochrony prywatności oraz domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
3. Serwis posiada zawsze aktualny Certyfikat SSL. Certyfikat ten został wydany przez Rapid SSL. Użytkownik winien jednak mieć świadomość, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Właściciela należytej staranności – w szczególności korzystania z protokołu SSL. Użytkownik winien zatem również zadbać o bezpieczeństwo swojego komputera.
§6. Rezygnacja, edycja i poprawa danych osobowych
1. Właściciel Serwisu zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z Ustawy, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w Ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Właściciel zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Właściciela danych osobowych innemu niż Właściciel administratorowi danych.
2. Właściciel zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych.
3. Właściciel zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku usunięcia konta, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Właściciel może odmówić usunięcia danych Partnera wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Usunięcia danych Użytkownika można dokonać poprzez kontakt mailowy pod adresem kontakt@gieldawd.pl lub drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Właściciela list polecony zawierający takie żądanie.
5. Usunięcie danych Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie jest równoznaczne z usunięciem jego konta z Serwisu.
6. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych ma prawo w każdej chwili z tego zrezygnować. Można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na kontakt@gieldawd.pl. W celu uniknięcia nadużyć żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail który został podany w trakcie zakładania konta przez Użytkownika.
§7. Zmiana Polityki Prywatności
1. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do wcześniejszego poinformowania drogą mailową o tym fakcie wszystkich Użytkowników posiadających Konto w Serwisie tak by mieli oni czas zapoznać się z nowym dokumentem przed jego opublikowaniem na stronie i wejściem w życie.
2. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować zmian i usunąć konto z Serwisu. Pozostawienie konta równoznaczne jest z akceptacją zmienionej Polityki Prywatności.
§8. Kontakt
1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Serwisie, uprasza się o kontakt pod adresem kontakt@gieldawd.pl.